Echocentrum het Lichtpunt is zeer begaan met jou en de gezondheid van je kindje. We hanteren de grootst mogelijke zorg omtrent onze contacten, diensten of verrichtingen. Jouw tevredenheid is voor ons belangrijk en bij een eventuele klacht over personeel, apparatuur, onderzoek of omgeving kun jij je tot ons wenden middels onderstaande procedure.

Een klacht met betrekking tot uitlatingen en/of gedragingen van medewerkers en/of stagiaires van Echocentrum het Lichtpunt kan schriftelijk of per mail worden gericht aan de directie van Echocentrum het Lichtpunt.

Zie voor meer informatie: geschillencommissie-eza.nl.

Alvorens geschillen in behandeling worden genomen streeft de geschillencommissie van de EZa ernaar dat de volledige procedure van de interne klachtenbehandeling is doorlopen. Bij het melden van een klacht bij EZa doorloop je daarom in beginsel eerst onderstaand reglement.

Een eventuele klacht kan voorts mondeling (wellicht kunnen wij jouw klacht direct verhelpen) worden ingediend bij de directie van Echocentrum het Lichtpunt. Op basis hiervan kan de directie van Echocentrum het Lichtpunt verzoeken om een schriftelijke weergave van de klacht ten behoeve van de verdere afhandeling.

Na het indienen van een schriftelijke klacht krijg je binnen een termijn van maximaal 3 weken een bevestiging van de directie van Echocentrum het Lichtpunt waarin de datum, naam van betrokkene en genoemde feiten alsmede een korte omschrijving zijn opgenomen. In geval de afhandeling van een klacht enkel op basis van mondelinge indiening plaatsvindt zal deze bevestiging niet worden verstrekt.

Bij een mondelinge en/of schriftelijke ingediende klacht zal zowel ten aanzien van jou als ten aanzien van degene op wie de klacht betrekking heeft het principe van hoor en wederhoor worden toegepast.

Afhandeling van de klacht vindt binnen een termijn van 3 weken na de bevestiging van de klacht plaats.

Jij ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd verslag van de bevindingen van de directie van Echocentrum het Lichtpunt. Hierin worden de maatregelen benoemd die naar aanleiding van de bevindingen zijn of worden getroffen.

Echocentrum het Lichtpunt zal de ingediende klachten registreren. In dit register staat de aard en omvang van de klacht, alsmede de hierdoor getroffen maatregelen.

De directie van Echocentrum het Lichtpunt behoudt zich het recht voor om zichzelf bij de afhandeling van klachten te vervangen door een onafhankelijk persoon die niet bij de beklaagde uitlating en/of gedragingen betrokken is geweest.

Dit reglement is voor onbepaalde tijd van kracht totdat dit reglement door een gewijzigd reglement wordt overgeschreven.